Ga naar de inhoudKlanten aan het woord

Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, worden alle commerciële transacties exclusief geregeld door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, die worden geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het doen van de bestelling. Nietigheid van één van deze bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid en toepasselijkheid van de overige bedingen.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller in solidum met de derde gehouden ten opzichte van A&E Security, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene voorwaarden.
3. Onze offertes zijn slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van 1 maand. Alle in de offerte bedongen vergoedingen (excl. BTW) zijn gekoppeld aan het indexcijfer dat uitgaat van het Ministerie van Openbare Werken en gepubliceerd door SOPA, voor het stelsel D van de sociale lasten. A&E Security kan haar prijzen altijd herzien wanneer dergelijke herziening het gevolg is van een wijziging in productiekosten (grondstoffen, lonen, energie). Een prijsherziening kan echter maximaal 80 % van de vooropgestelde prijs bedragen. Alle heffingen, taxen, BTW- invoer of accijnzenrechten vastgesteld of verhoogd door de nationale of supranationale overheden, die de grondstof of de goederen treffen, na totstandkoming van de overeenkomst, zullen een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben.
4. De leveringstermijnen vermeld in de offerte zijn slechts benaderend en zonder waarborg van levering en/of uitvoering op de aangegeven datum. De eventuele overschrijding van de opgeheven termijnen kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien wij, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van levering/uitvoering leidt, hebben wij het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijk kennisgeving aan de klant van de reden die de levering/uitvoering van het contract verhindert. Wij zullen in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke en volledige stakingen, lock out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere welk danige oorzaak die de regelmatige levering door onze leverancier in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale productie, voor de verzending of de transport verhinderen, alsook bij alle gelijkaardige omstandigheden, die onze firma of wel leveranciers zouden ondergaan worden beschouwd als zijnde overmacht. Vanaf het ogenblik van levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico en op kosten van de klant zelfs in geval van franco verkoop of levering.
5. Klachten betreffende zichtbare gebreken en/of betreffende de hoeveelheid, de gewichten of de conformiteit van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken en/of de prijzen/facturen, moeten ons ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen/uitvoering van de werken ter kennis gebracht worden en dit per gemotiveerd aangetekend schrijven, of straffe van verval. Klachten wegens verborgen gebreken dienen eveneens per gemotiveerd aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek op straffen van verval. De korte termijn om de rechtsvordering in te stellen waarvan sprake in artikel 1648 van het B. W. of in andere toepasselijke bepalingen, alsook de redelijke termijn om een rechtsvordering in te stellen, is bepaald op 6 maanden vanaf de datum van ontdekking van het verborgen gebrek op straffe van verval. Gebrekkige goederen kunnen alleen worden teruggezonden na ons schriftelijk akkoord en reizen altijd op kosten en risico van de klant. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval altijd beperkt tot de vervanging of terugbetaling van de betaalde prijs voor de geleverde goederen en/of de geleverde diensten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor om het even welke andere (on) rechtstreekse schade. In geval van klacht binnen gestelde termijn, staat het ons vrij het gebrek te herstellen of een vervangingslevering te doen. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade welke de koper zou geleden hebben als geval van deze gebreken. Wat het materiaal betreft, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan deze ons toegestaan door onze leveranciers.
6. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst verbindt A&E Security zich tot een middelenverbintenis, waarbij zij aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de schuld van haar zelf of één van haar aangestelden. In ieder geval, behoudens het geval van zware fout, zal het verhaal van de klant op A&E Security beperkt zijn tot een maximaal bedrag van 2.478.935,28 € per schadegeval. Voor dit bedrag verklaart A&E Security een behoorlijke verzekering te hebben afgesloten. De gebeurlijke aansprakelijkheid van A & E Security beperkt zich in ieder geval tot de rechtstreeks en voorzienbare schade met uitsluiting van iedere gevolgschade.
7. Behoudens schriftelijk afwijkingen zijn onze rekeningen in euro betaalbaar te Brugge binnen een termijn van 30dagen te rekenen van de dag volgend op die:
- van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of;
- van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vast staat of indien de schuldenaar, de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of;
- vanaf de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of dienst met overeenkomst indien de wet of de overeenkomst voorziet in de procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt voor of op datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.
8. Alle betalingen zijn zonder disconto. De betalingen zijn steeds opeisbaar te Brugge, zelfs indien wij wissels op onze klanten trekken of afkortingen aanvaarden, verzaken wij daardoor niet aan dit recht. Wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft A & E Security vanaf de daaropvolgende dag en van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op intresten die berekend worden overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Wanneer de schuldenaar niet betaald binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft A & E Security, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, overeenkomstig de bepaling van het Ger. W., recht op een redelijke schadevergoeding door de schuldenaar van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand en die begroot forfaitair worden op 10 % van het openstaande saldo.
9. Clausule van eigengenotsvoorbehoud: de goederen blijven eigendom van A & E Security tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven voor ons verworven ter vergoeding van mogelijk verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te vervreemden, als zekerheid aan te wenden, onroerend te maken of te verwerken zolang zij onze eigendom blijven. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
10. Elke wijziging in de toestand van de klant zoals, ten exemplatieve titel, overlijden, faillissement, bekwaamheid, vereffening of ontbinding van de vennootschap, inbreng in vennootschap, uitstel van betaling, aanvraag bescherming overeenkomstig de WCO, enz., verleent ons het recht de overeenkomst te verbreken en/of waarborgen te eisen en ieder geval de onmiddellijke betaling van alle openstaande bedragen te eisen. In afwijking van artikel 1794 van het B. W. zal een bestelling, bij gebrek aan een door ons aanvaard tegenorder steeds worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht.
11. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en uitvoering van werken stop te zetten.
12. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken te Brugge, afdeling Brugge. Van deze bepaling wordt niet afgeweken wanneer wij een wissel trekken of effecten in betaling ontvangen.